Attachment: cyprus-anaesthesia-euroanaesthesia-milan-2022