Πολιτική Απορρήτου

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας?

Τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Ηλεκτρονική διεύθυνση “email”, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Εργασία (Ίδρυμα – Νοσ/μείο), Έτος απόκτησης ειδικότητας και Νοσοκομείο ειδίκευσης, αποθηκεύονται εκτός του παρόντος συστήματος, στα πρακτικά της Αναισθησιολογικής Εταιρείας Κύπρου (Α.Ε.Κ.), με σκοπό την εγγραφή ή διατήρηση του ατόμου ως μέλος της Α.Ε.Κ.

Όταν η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά με το παρόν σύστημα, τα στοιχεία αποθηκεύονται και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για σκοπούς επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής εγγραφής και των στοιχείων του μέλους.

Τα ανωτέρο αναφερόμενα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για σκοπούς επικοινωνίας της Α.Ε.Κ. με τα μέλη της, καθώς και ενημέρωσης των μελών σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν την αναισθησιολογική κοινότητα.

Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία θεωρούνται από την Α.Ε.Κ ως απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή της ενημερώσης των μελών για όλα τα θέματα που προκύπτουν καθώς και για την επιτυχή επικοινωνία της Α.Ε.Κ με τα μέλη της.

Για να διαγραφείτε από μέλος με συνέπεια την πλήρη διαγραφή του λογαριασμού, για να περιορίσετε την επεξεργασία των στοιχείων σας , για να διορθώσετε/συμπληρώσετε κάποια στοιχεία σας ως μέλος, ή  για να ζητήσετε αντίγραφο των στοιχείων σας που κατέχει η Α.Ε.Κ. παρακαλώ όπως αποστείλετε μήνυμα στην πιο κάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

[email protected]

Ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο: 22591791

Ή με αλληλογραφία στην διεύθυνση: ΨΑΡΩΝ 19 ΔΙΑΜ. 201, 2408 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Δ.Σ. της Α.Ε.Κ θα ικανοποιήσει το αίτημα του μέλους, χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Γενικές πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Ο κάτοχος/διαχειριστής των δεδομένων (data controller) καθώς και ο επεξεργαστής των δεδομένων (data processor) είναι το Δ.Σ. της Α.Ε.Κ.
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα διαχειρίζονται ως εμπιστευτικά και δεν αποστέλνονται, δεν μοιράζονται, ούτε δίδονται σε κάποιο άλλο οργανισμό, άτομο, εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα εκτός του Δ.Σ. της Α.Ε.Κ. και τις επιστημονικές εταιρείες οργανισμούς και συλλόγους που είναι μέλος η Α.Ε.Κ., με μόνη εξαίρεση το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών τα οποία χρησιμοποιούνται από υπεύθυνους γραφειακών καθηκόντων για αποστολή των ενημερωτικών δελτίων της Α.Ε.Κ. προς τα μέλη της.
  • Η νομική βάση (lawful basis) με βάση την οποία λειτουργεί η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων είναι η συναίνεση (consent).