Καταστατικό και Εσωτερικοί Κανονισμοί ΑΕΚ

Βρείτε το Καταστατικό πιο κάτω (σε μορφή .pdf):

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1ον: ΙΔΡΥΣΗ – ΟΝΟΜΑ – ΕΔΡΑ
Άρθρο 2ον: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 3ον: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 4ον: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 5ον: ΟΡΓΑΝΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 6ον: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ
Άρθρο 7ον: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 8ον: ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 9ον: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 10ον: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ον: Ίδρυση – Όνομα – Έδρα της Εταιρείας

Ιδρύεται η Αναισθησιολογική Εταιρεία Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία το έτος 1989. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία “Αναισθησιολογική Εταιρεία Κύπρου – Anaesthesiology Society of Cyprus”, η οποία εφεξής αποκαλείται “Εταιρεία”.

Νομική Υπόσταση

Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το δικό της καταστατικό και είναι εγγεγραμμένη ως Επιστημονική Εταιρεία, μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Είναι επίσης εγγεγραμμένη ως απαλλασσόμενη από φόρους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Άρθρο 2ον: Σκοποί και Στόχοι της Εταιρείας

 1. Να συνδέει τους αναισθησιολόγους της Κύπρου και να τους παρέχει συνεχή επιμόρφωση σε θέματα αναισθησίας, εντατικής ιατρικής, επείγουσας ιατρικής και αναζωογόνησης, θεραπείας πόνου και γενικά της περιεγχειρητικής ιατρικής.
 2. Η προώθηση, η διασφάλιση και η βελτίωση του επιπέδου παροχής εξειδικευμένης και υψηλής ποιότητας αναισθησίας σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά στην Κύπρο με βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (Standards) μέσα από την εφαρμογή προδιαγραφών και πρωτοκόλλων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
 3. Να διοργανώνει μαθήματα, σεμινάρια, επιμορφωτικές συναντήσεις, συνέδρια και ημερίδες.
 4. Η συνεργασία με άλλες εταιρείες και συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων με σκοπό την συνεχή επιμόρφωση και διατήρηση υψηλού επιστημονικού επιπέδου ανάμεσα στα μέλη της Εταιρείας.
 5. Η διαφώτιση και ενημέρωση των υπευθύνων πολιτειακών και κυβερνητικών φορέων και του κοινού σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Αναισθησιολογικών τμημάτων στην Κύπρο σε ιατρικό και νοσηλευτικό επίπεδο.
 6. Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στην αναισθησιολογία.
 7. Να προάγει στην Κύπρο τους σκοπούς της Ευρωπαϊκών και άλλων Διεθνών Οργανισμών στους οποίους η ΑΕΚ συμμετέχει, που είναι αντίστοιχοι των σκοπών αυτού του καταστατικού, συνεργαζόμενη στενά και αρμονικά μαζί τους.
 8. Η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπων σε εθνικά και διεθνή όργανα που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπουν οι κανόνες λειτουργίας των οργάνων αυτών.
 9. Η συνεργασία με αλλοδαπές αναισθησιολογικές εταιρείες.
 10. Η προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών με ηθικά ή χρηματικά βραβεία, που αθλοθετούνται είτε από την Εταιρεία, είτε από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με όρους που καθορίζονται από αυτό.

Δεοντολογικοί Σκοποί

 1. Προστασία και προώθηση της ειδικότητας.
 2. Προστασία και αρωγή των μελών της εταιρείας σε οποιαδήποτε νομική ή ηθική δοκιμασία μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 3. Προώθηση και εξασφάλιση επιστημονικής και ανθρωπιστικής εξυπηρέτησης των ασθενών όπως αυτό προκύπτει από τον όρκο του Ιπποκράτη και τους νόμους της πολιτείας.

Άρθρο 3ον: Μέλη της Εταιρείας

Τα μέλη της Εταιρείας είναι αναισθησιολόγοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα Μέλη. Ένας αναισθησιολόγος είναι ένας ειδικευμένος ιατρός που έχει ολοκληρώσει ένα εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης στην αναισθησιολογία.

 1. Τακτικά μέλη
  Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι ιατροί ασκούν την Αναισθησιολογία στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ως Αναισθησιολόγοι.
 2. Δόκιμα Μέλη
  Ως δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν οι γιατροί, οι οποίοι ειδικεύονται στην Αναισθησιολογία και μέχρι την λήξη της ειδίκευσης τους. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.
 3. Επίτιμα Μέλη
  Ως επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχτούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην προαγωγή στων σκοπών της Εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως αιρετά μέλη της Εταιρείας. Δικαιούνται όμως να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να διατυπώνουν τις απόψεις τους χωρίς ψήφο.
 4. Αντεπιστέλλοντα μέλη
  Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το ΔΣ, της Εταιρείας διακεκριμένοι Αναισθησιολόγοι του εξωτερικού.

Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 4ον: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Μελών

Τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται:

 • να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
 • να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, φέροντας σε πέρας το καθήκον που θα τους ανατεθεί.

Τα τακτικά μέλη δικαιούνται:

 • να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Εταιρείας, να μιλάνε πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων.
 • να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας.
 • να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων της Εταιρείας, να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά της Εταιρείας, να ζητούν πληροφορίες για θέματα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας,
 • το μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρεία, μετά από σχετική γραπτή δήλωση του προς το ΔΣ, κι’ αφού προηγουμένως πληρώσει τις συνδρομές, που τυχόν καθυστερεί.

Τα δόκιμα μέλη της Εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, εκτός από το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας. Η συνδρομή τους είναι ίση με το 50% της συνδρομής των τακτικών μελών.

Το μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του αδικαιολόγητα πάνω από δύο (2) χρόνια, διαγράφεται από την Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κι’ αφού γίνει σ’ αυτό σχετική προειδοποίηση. Το μέλος αυτό μπορεί να επανεγγραφεί, αν εξοφλήσει τις οφειλές του, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε ν’ ανήκει στη δύναμη της Εταιρείας.

Το μέλος που αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς της Εταιρείας, στις αποφάσεις των οργάνων της ή εμποδίζει την πραγματοποίηση τους και γενικά με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη της Εταιρείας, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κι’ αφού γίνει σ’ αυτό σχετική προειδοποίηση.

Από την Εταιρεία διαγράφεται και το μέλος που συνταξιοδοτήθηκε και έπαυσε να ασκεί το επάγγελμα του.

Άρθρο 5ον: Όργανα – Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

 1. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
  (a) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Αποφασίζει για αλλαγές του καταστατικού, αποφασίζει για τη διάλυση της εταιρείας, εκλέγει και καταρτίζει Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει έργα, ελέγχει το Δ.Σ., και αποφασίζει για τα οικονομικά της Εταιρείας.
  (b) Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν σ’ αυτήν παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον από τα μέλη της Εταιρείας, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την συνέλευση, μετά το πέρας 30 λεπτών από τον προκαθορισμένο χρόνο της συνέλευσης, οι παρευρισκόμενοι θεωρούνται απαρτία.
  (c) Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες Οι τακτικές γίνονται μία φορά τον χρόνο στις αρχές κάθε χρόνου (Όχι μετά το τέλος Φεβρουαρίου). Συγκαλούνται από το πρόεδρο με γραπτή πρόσκληση προς τα μέλη η οποία αποστέλλεται 15 μέρες τουλάχιστον προηγουμένως. Σ’ αυτές λογοδοτεί ο πρόεδρος για τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το λήγων έτος και ο ταμίας για τον ισολογισμό. Η συνέλευση επιλαμβάνεται των υπολοίπων ζητημάτων τα οποία καθορίζονται στην ατζέντα.
  (d) Τον Φεβρουάριο κάθε τρίτου έτους συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει νέο πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο.
  (e) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και έχει την αναλογία τριών (3) μελών από τον Δημόσιο Τομέα και τριών (3) μελών από τον Ιδιωτικό Τομέα. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Εφόρους.
  (f) Ο Πρόεδρο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση ενώ τα υπόλοιπα μέλη αμέσως μετά την εκλογή τους συντάσσονται σε σώμα.
  (g) Ανακατανομή των αξιωμάτων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του ΔΣ, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.
 2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
  Αυτές συγκαλούνται από τον Πρόεδρο.
  (a) Μετά από απόφαση του Δ.Σ.
  (b) Μετά από γραπτή αίτηση 5 τουλάχιστον τακτικών μελών της Εταιρείας προς τον πρόεδρο. Οι αιτητές πρέπει στην αίτηση τους να καθορίζουν σαφώς το θέμα για το οποίο ζητούν να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή την συνέλευση δεν θα συζητείται άλλο θέμα. Οι προσκλήσεις προς όλα τα τακτικά μέλη πρέπει να ταχυδρομηθούν 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 3. Απαρτία στις Τακτικές και τις Έκτακτες Συνελεύσεις αποτελούν το 50% των τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία αναβάλλεται για 30 λεπτά οπότε οι παρευρισκόμενοι αποτελούν απαρτία.
 4. Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων:
  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τόσων των Τακτικών όσον και των Εκτάκτων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει τη νικώσα ψήφο. Από το κανονισμό αυτό εξαιρούνται η διαγραφή ή τροποποίηση άρθρων του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις για διάλυση της Εταιρείας όπου χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων στην συνέλευση και εχόντων δικαίωμα ψήφου Τακτικών Μελών.
 5. Αρμοδιότητες Δ.Σ.
  (a) Καθήκοντα Προέδρου
  1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Συγκαλεί μέσω του Γραμματέα τις γενικές συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση στην οποία οφείλει απαραίτητα να αναγράφεται η ημερήσια διάταξη.
  3. Υπογράφει μαζί με τον ταμία κάθε τραπεζικό έγγραφο.
  4. Υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
  5. Εκπροσωπεί την Εταιρεία είτε μόνος του είτε με άλλα μέλη του Συμβουλίου σε όλες τις σχέσεις και επαφές που έχει η εταιρεία, κατά το πνεύμα και την εκάστοτε υιοθετηθείσα γραμμή σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
  6. Λογοδοτεί στις Συνελεύσεις.
  7. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις όπως και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

(b) Καθήκοντα Αντιπροέδρου: αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

(c) Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
1. Ο Γενικός Γραμματέας καλεί γραπτώς με την υπόδειξη του Προέδρου τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του συμβουλίου.
2. Συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα υποβάλλει προς έγκριση στην επόμενη συνεδρία του Δ.Σ.
3. Κρατεί γενικά μητρώο των μελών.
4. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα.
5. Κρατεί τα αρχεία και την σφραγίδα της Εταιρείας.
6. Διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου

(d) Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα: βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να πάρει μέρος στη συνεδρίαση.

(e) Καθήκοντα Ταμία
1. Διενεργεί την είσπραξη των συνδρομών και κάθε άλλου εσόδου εκδίδοντας διπλότυπο απόδειξης.
2. Κρατεί τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας.
3. Καταθέτει στην τράπεζα κάθε ποσό που εισπράττει.
4. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε απαιτούμενη επιταγή.
5. Υποβάλει ελεγμένους λογαριασμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Υποβάλλει στο ΔΣ κάθε μήνα κατάσταση εξόδων και εσόδων και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας.
7. Υποβάλλει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση στο ΔΣ ονομαστική κατάσταση μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους.

(f) Καθήκοντα Εφόρων: Είναι υπεύθυνοι και αναλαμβάνουν την οργάνωση των εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και συνελεύσεων των μελών της Εταιρείας και τις επαφές με άλλους επιστημονικούς φορείς.

Στα μέλη του ΔΣ αλλά και σε άλλα Τακτικά μέλη της Εταιρείας, το Δ.Σ. μπορεί ν’ αναθέτει και άλλα καθήκοντα, με απόφαση του Δ.Σ.

Γενικά, πέρα από τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος του έχει ιδιαίτερα, ευθύνη για την καλή λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

Άρθρο 6ον: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.

 1. Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή περισσότερων μελών του συμβουλίου το συμβούλιο καλύπτει τις κενωθείσες θέσεις με τους επιλαχόντες για την υπόλοιπη θητεία του Συμβουλίου.
 2. Μέλος τους ΔΣ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 κατά συνέχεια συνεδριάσεις εκπίπτει αυτόματα από τη θέση του και ακολουθείται η διαδικασία όπως στο άρθρο 6/1.

Άρθρο 7ον: Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Εταιρείας, πραγματοποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια, από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Η Εφορευτική Επιτροπή διορίζεται ομόφωνα από το Δ.Σ., λαμβάνει τις υποψηφιότητες, συνεδριάζει και ελέγχει τη νομιμότητα τους. Με απόφαση της ανακηρύσσει, με αλφαβητική σειρά, τους υποψηφίους, οι οποίοι τοποθετούνται σε ψηφοδέλτιο βάση του καταστατικού της Εταιρείας.

Τα μέλη της Εταιρείας, που έχουν την έδρα τους στην επαρχία, μπορούν να ψηφίσουν, ταχυδρομώντας συστημένα, στην έδρα της, φάκελο που θ’ απευθύνεται στην Εφορευτική Επιτροπή. Ο φάκελος θα περιέχει:

 • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αποστολέα – μέλους της Εταιρείας.
 • το ψηφοδέλτιο τους.
 1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
  Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους.Ο Γραμματέας της Εταιρείας πρέπει να ειδοποιεί γραπτώς τα μέλη της Εταιρείας τουλάχιστον 15 μέρες πριν της ημερομηνίας της Συνελεύσεως για τον τόπο, την μέρα και την ώρα της προσεχούς συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηριχθεί τουλάχιστον από δύο μέλη.
 2. Τρόποι εκλογής
  Οι εκλογές διεξάγονται με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο χωρίζεται σε τρία (3) μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τους υποψηφίους για την θέση του προέδρου και τίθεται μόνο ένας σταυρός προτίμησης, το δεύτερο μέρος αφορά τους υποψηφίους για τις τρεις θέσεις από τον ιδιωτικό τομέα και τίθενται μέχρι και τρεις (3) σταυροί προτίμησης και το τρίτο μέρος αφορά τους υποψηφίους για τις τρεις θέσεις από τον δημόσιο τομέα και τίθενται μέχρι και τρεις (3) σταυροί προτίμησης. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της διαδικασίας προχωρά στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Εκλέγονται, όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς, κατά σειρά, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι άλλοι, με τη σειρά του αριθμού σταυρών που έλαβαν, είναι αναπληρωματικοί. Μετά το τέλος της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης συντάσσεται το πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και φυλάσσεται τουλάχιστον για 3 μήνες.
  α) Εκλογή προέδρου:
  Αυτή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ανακηρύσσεται Πρόεδρος, ο υποψήφιος που έχει μαζέψει τους περισσότερους ψήφους από την εκλογική διαδικασία.
  β) Εκλογή των υπολοίπων μελών του Δ. Συμβουλίου:
  Επίσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες οι πρώτοι που έχουν πλειοψηφία.
  γ) Κατάρτιση του εκλογικού συμβουλίου σε σώμα:
  Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υπό την προεδρία του νέου Προέδρου και καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα, του Ταμία και των δύο Εφόρων.

Άρθρο 8ον: Πόροι

Η συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται από το ΔΣ.

Τα Επίτιμα Μέλη όπως και τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη δεν επιβαρύνονται με τη συνδρομή.

Τακτικά μέλη τα οποία παρέλειψαν να πληρώσουν την συνδρομή τους δεν δικαιούνται να ψηφίζουν ή να ψηφίζονται. Πόροι της Εταιρείας είναι:

 • το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών
 • οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών
 • τα έσοδα από την περιουσία της (κινητή και ακίνητη)
 • τα έσοδα από τη διάθεση περιοδικού
 • τα έσοδα από τα συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις
 • τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις.
 • οι εισπράξεις από διαφημίσεις εταιρειών και προϊόντων και από παροχή υπηρεσιών από την ΑΕΚ (συμβουλευτικές, κ.α.)

Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι το ΔΣ, με απόφαση του.

Άρθρο 9ον: Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού

Άρθρα του καταστατικού μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν μόνο από έκτακτη, ειδικά για αυτό το σκοπό συγκαλούμενη, Γενική Συνέλευση.

(a) Η πρόσκληση για αυτή τη συνέλευση πρέπει να ταχυδρομηθεί 15 μέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία συγκαλείται η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επίσης πρέπει να αναγράφονται τα άρθρα τα οποία προτείνεται να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν καθώς επίσης και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.
(b) Για τη διαγραφή ή την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών.
(c) Η ψηφοφορία δεν είναι μυστική.

Άρθρο 10ον: Διάλυση της Εταιρείας

Η Εταιρεία διαλύεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία της δωρίζεται στο Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 22 /02/2018.

Βρείτε το Ενημερωτικό Έντυπο πιο κάτω (σε μορφή .pdf):