Κατευθυντήριες οδηγίες από EBA/UEMS

 • European Standarisation of the in-hospital ‘Cardiac Arrest Call’ Number – 2222
 • Minimum monitoring recommendation
 • Σύσταση για ελάχιστο μονιτόριγκ
 • Safe Medication Practice Recommendation 2011
 • Σύσταση για σωστή πρακτική χειρισμού φαρμάκων 2011
 • Quality and safety Guideline for Postanaethesia Care
 • Οδηγία Ασφάλειας και Ποιότητας για Μετα-αναισθητική Φροντίδα
 • Safe Anaesthesia Guideline
 • Οδηγία για Ασφαλή Αναισθησία
 • Recommendation on routine use of Capnography
 • Σύσταση για τακτική χρήση Καπνογραφίας
 • Preoperative Anaemia recommendation
 • Σύσταση για Προ-εγχειρητική Αναιμία
 • Assistant for the Anaesthesiologist
 • Βοηθός Αναισθησιολόγου